Select Page

INLEIDING

Dit gedeelte van deze studiegids die voor u ligt is bedoeld om informatie te verschaffen over het  prebachelor-jaar (2019-20) van de Academische Lerarenopleiding in Suriname. De Academische Lerarenopleiding start met een prebachelorjaar dat gezien moet worden als een brugjaar vereist om afgestudeerde studenten van het vos in de gelegenheid te stellen een opleiding tot leraar te kunnen volgen.

Een Academische Lerarenopleiding is een wetenschappelijke lerarenopleiding en een afgestudeerde student van zo een opleiding is academicus en leraar tegelijk.  Het traject van een Academische Lerarenopleiding ziet er als volgt uit:

 1. Een prebachelorprogramma van 1 jaar (60 studiepunten) 
 2. Een bacheloropleiding van 3 jaar (180 studiepunten ).
 3. Een masteropleiding van 2 jaar(120  studiepunten).

Een afgestudeerde master kan eventueel promoveren, werken aan een doctorsgraad.

Het boekje geeft in de inleiding allereerst de noodzaak van het prebachelorjaar aan, vervolgens volgt een  opsomming van de toelatingseisen. Het algemeen doel van de opleiding, de missie en visie, de eindtermen en de meerwaarde van de opleiding komen ook nog achtereenvolgens aan de orde. 

 

1. NOODZAAK OPLEIDING

In het kader van een algehele verbetering van het Surinaams onderwijs is het wenselijk om op alle niveaus van onderwijs vernieuwingen in te voeren. Het IOL vormt hierop geen uitzondering. Vanuit het Ministerie van Onderwijs is er een transformatie traject van het IOL op gang gebracht. Het IOL wordt omgezet in een Academische opleiding. Net als in andere landen, zeker die in onze regio bestaat er een foundation jaar, te vergelijken met het prebachelorjaar, dat alle afgestudeerde studenten van het middelbaar onderwijs in de staat stelt het de academische lerarenopleiding te volgen.

Deze opleiding sluit aan op de kennis en het inzicht  verworven in het middelbaar onderwijs van Suriname en brengt de student op het  vereiste aanvangsniveau van een  academische opleiding, zodat de ideale student de verdere studie zonder al te veel problemen kan volgen.  

2. TOELATINGSEISEN

Het prebachelorprogramma kan door iedere afgestudeerde van  het middelbaar onderwijs in Suriname gevolgd worden. De student die niet aan de hieronder opgesomde instroomeisen voldoet, zal  gelijkstelling aan het niveau de toelating moeten overleggen. Deze gelijkstelling moet worden verkregen van  het Bureau voor Onderwijs en Studiefaciliteiten, de officiële hiertoe bevoegde instantie in Suriname. 

Instroomeisen:

 • vwo-diploma;
 • havodiploma;
 • SPI (oud)/De Nieuwe Leerkracht;
 • IMEAO;
 • NATIN;
 • hoofdakte; of
 • een diploma gelijkgesteld aan een van de hierboven genoemde

3. DOEL  PROGRAMMA

Hoofddoel

Aanleren/bijbrengen van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes aan afgestudeerden van het middelbaar onderwijs ter voorbereiding op een academische lerarenopleiding.”

Missie

Het prebachelorjaar bereidt afgestudeerde VOS-studenten voor om optimaal deel te kunnen nemen aan  de  academische lerarenopleiding Suriname (ALOS)”

Visie

Het prebachelorjaar levert studenten af die beschikken over basiskennis, vaardigheden en attitude om een academische lerarenopleiding met succes af te ronden.”

Algemene doelstellingen

 • De student inleiden in de vereiste kennis, vaardigden, en attitude voor een academisch opgeleide leraar
 • De student leren om competentiegericht om te gaan met de verworven kennis, vaardigheden en attitude.
 • De student aanleren om verworven kennis, vaardigheden en attitude op basaal wetenschappelijk/academisch niveau toe te passen

Specifieke doelstellingen

 • De student het belang van een academische vorming bijbrengen.
 • De student aanzetten tot een kritische en proactieve houding d.m.v. zelfreflectie.
 • De student stimuleren zelfstandig kennis en kunde te verwerven, en deze bij te houden
 • De student aanleren de verantwoordelijkheid te dragen voor eigen leerproces om zodoende een hoger competentieniveau te ontwikkelen, te bereiken, en toe te passen in zijn/haar leeromgeving.
 • De student een gedegen basis bieden voor wetenschappelijk denken en onderzoek.

4. EINDTERMEN

Kennis:

De afgestudeerde ……

 1. beschikt over inzicht in kennisverwerving, het genereren van kennis en de zelfstandige rapportage ervan; zowel schriftelijk als mondeling.
 2. beschikt over inleidende kennis van wetenschapsfilosofische achtergronden van onderzoek, inleidende kennis en inzicht in algemene en gangbare onderzoeksmethoden en -technieken, en kennis van het basis begrippenkader van descriptieve statistiek.
 3. beschikt over de nodige competenties en de toepassing hiervan in een reële betekenisvolle context/leeromgeving.
 4. beschikt over de vereiste inleidende, basale kennis van de gekozen discipline om aan te kunnen vangen met een bacheloropleiding in di discipline.

Vaardigheden:

De afgestudeerde …….

 1. heeft een goede taalvaardigheid in het Nederlands, zowel receptief als productief, en kan eenvoudige wetenschappelijke teksten in het Nederlands begrijpen en produceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 2. heeft een zodanige receptieve beheersing van het Engels dat hij/zij studieboeken in het Engels kan begrijpen.
 3. beheerst de vereiste basisvaardigheden behorende bij de gekozen discipline om aan te kunnen vangen met een bacheloropleiding in die discipline
 4. Beheerst basis ICT-vaardigheden vereist bij verwerking, en rapportage van onderzoek, en die hem/haar in staat stellen afstandsonderwijs effectief te volgen
 5. Kan effectief gebruikmaken van naslagwerken

Attitude:

De afgestudeerde …..

 1. Houdt i.v.m. verdieping van kennis en inzicht verworven kennis zelfstandig bij.
 2. Heeft een wetenschappelijke houding van kritische zelfreflectie en is in staat kritisch, creatief, en innovatief te denken, en kan een eigen oordeel vormen over een object van studie.
 3. Heeft een proactieve , oplossingsgerichte , en samenwerkende houding.

5.  MEERWAARDE PROGRAMMA

 • De brede toelatingseis biedt alle studenten van het middelbaaronderwijs een gelijke kans. 
 • Het programma is van dien aard dat het allerlei specifieke  toelatingstesten overbodig maakt en op die manier studenten in de gelegenheid stelt eventuele tekortkomingen in kennis en kunde op te heffen.
 • Het programma geeft studenten een eerste aanzet tot kennis van, en interesse in  wetenschappelijk onderzoek en de daarbij behorende vaardigheden. Dit kan uiteindelijk leiden tot het genereren van nieuwe kennis over Suriname. 
 • Vanwege de toelatingseis die het geheel middelbaar onderwijs dekt, worden er meer studenten toegelaten tot de opleiding. De kans dat er meer studenten uiteindelijk worden toegelaten tot het bachelorprogramma vergroot, en dit op zijn beurt leidt weer tot mogelijk meer afgestudeerde bachelorstudenten, aan aanwas van  academisch opgeleide leraren voor het voj onderwijs in Suriname;  een mogelijke verbetering van het gehalte van het onderwijs in Suriname.
 • De instroomeis NATIN kan specifiek ook tot leiden tot een aanwas van docenten voor het technisch onderwijs.
 • De wijze van aanbod van het programma (blended learning) resulteert in  het bereik van een groter aantal studenten, en stelt de student ook nog in staat om zijn eigen studietijd te bepalen. 

6.  STRUCTUUR PROGRAMMA.

Het programma is opgebouwd uit  4 leerlijnen: wetenschappelijke vorming, beroepsvorming, algemene vorming, en inleiding op vakinhoud. Elk van deze leerlijnen beslaat 15 studiepunten (15 ECTS), zoals aangegeven in tabel 1. Het programma beslaat 60 studiepunten, en duurt 1 cursusjaar.

Leerlijnen

ECTS

Wetenschappelijke vorming

12

Beroepsvorming

15

Algemene vorming

18

Inleiding vakinhoud

15

                                    Tabel 1: Indeling programma en ECTS

De leerlijnen bestaan op hun beurt weer uit modules, zoals hieronder aangegeven.

Wetenschappelijke vorming (12 ECTS)

Deze leerlijn biedt studenten een gedegen basis voor wetenschappelijk denken en onderzoek. De student leert: 1) wetenschappelijke discussies kritisch te benaderen op basis van de wetenschapsfilosofische stromingen; 2) hoe wetenschappelijk onderzoek op te zetten, te verrichten, en te verwerken aan de hand van basiskennis van statistiek en statistiek-programma’s. De leerlijn bestaat uit de volgende modules:

 1. Inleiding tot de Wetenschapsfilosofie (3ECTS)
 2. Inleiding tot Algemene Methoden en Technieken van Onderzoek (3ECTS)
 3. Statistiek I (3ECTS)
 4. Excel voor onderzoek (3ECTS)

Beroepsvorming ( 15 ECTS )

Deze leerlijn ontwikkelt kennis, en inzicht  over  pedagogische, didactische, psychologische en sociologische theorieën i.v.m. onderwijs, en traint vaardigheden m.b.t. deze kennis en inzichten. Hij zoomt in op een positieve leerhouding jegens het beroep van de academisch opgeleide leraar. De leerlijn bestaat uit de volgende modules:

 1. Oriëntatie op het beroep (3ECTS)
 2. Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling
 3. Opvoeding en onderwijs (6ECTS)
 4. Onderwijs Cultuur en samenleving (3ECTS)

Algemene vorming ( 18 ECTS )

Deze leerlijn traint studenten in studievaardigheden, in uitdrukkingsvaardigheden zowel mondeling als schriftelijk, en in ICT- vaardigheden. De leerlijn bestaat uit de volgende modules:

 1. Studievaardigheden I (3ECTS)
 2. Studievaardigheden II  (3ECTS)
 3. Nederlands voor Academische doeleinden ( 3 ECTS)
 4. Academische teksten in het Engels (3ECTS)
 5. ICT-vaardigheden (3ECTS)
 6. SLB (3ECTS)

Inleiding Vakinhoud

Deze leerlijn verdiept het algemeen beeld van de gekozen studierichting bij de studenten, door inzicht te geven in de onderdelen van het vak en het belang van deze onderdelen i.v.m. lesgeven, onderzoek doen, verdere studie, en mogelijkheden op de arbeidsmarkt.  De leerlijn is per studierichting ingedeeld. Hiervoor zijn de verschillende studierichtingen ondergebracht in clusters, zoals weergeven in tabel 2

 

1

2

3

4

5

6

Aardrijkskunde

Geschiedenis

 

Beeldende vorming

Lichamelijke opvoeding

Biologie

Natuurkunde

Scheikunde

 

Economie

Wiskunde

 

Engels

Nederlands 

Spaans

 

Pedagogiek

 

Tabel 2 Indeling in clusters t.b.v. leerlijn Inleiding vakinhoud.

Deze leerlijn bestaat voor elke studierichting  in geclusterde modules en opleiding specifieke, die  niet geclusterd zijn. De geclusterde modules zijn bestemd voor de gehele cluster, dus voor alle studierichtingen waaruit de cluster bestaat. De opleiding specifieke daarentegen zijn slechts bestemd voor de studierichting. Voor elke studierichting bestaat deze leerlijn dus uit enkele geclusterde en enkele opleidingspecifieke modules. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de modules (per cluster) waaruit deze leerlijn bestaat.

 

AARDRIJKSKUNDE + GESCHIEDENIS

ECTS

1

Geografische Oriëntatie

3

2

Globalisatie & Liberalisatie

3

OPLEIDINGSPECIFIEKE MODULES

 

AARDRIJKSKUNDE

GESCHIEDENIS

ECTS

3

Inleiding Klimatologie & meterologie (alg.)

Inleiding tot de Geschiedenis

6

3

4

Inleiding Klimatologie & meterologie (Sur)

Historische Routemap

 

3

5

 

Suriname in de 20ste eeuw Socio-economische en

Politieke Ontwikkelingen

 

3

Tabel 3: Cluster 1. Aardrijkskunde & Geschiedenis

 

BEELDENDE VORMING & LICHAMELIJKE OPVOEDING

ECTS

1

Dans (bewegen op muziek)

3

 

OPLEIDINGSPECIFIEKE MODULES

 

BEELDENDE VORMING

LICHAMELIJKE OPVOEDING

ECTS

 2

Tekentechnieken

Inleiding Bewegingsonderwijs

 4

4

3

Textiele verf en druktechnieken

Physical Literacy

4

4

4

Ruimtelijke Vormgeving

Praktijk Domeinoriëntatie

4

4

Tabel 4 Cluster 2  Beeldende Vorming & Lichamelijke Opvoeding

 

 

 

BIOLOGIE NATUUR-&SCHEIKUNDE

ECTS

1

Biologie niet zonder natuurkunde en scheikunde

2

2

Organische & Anorganische Chemie

2

3

Warmte & Straling

2

 

OPLEIDINGSPECIFIEKE MODULES

 

BIOLOGIE

NATUURKUNDE

SCHEIKUNDE

ECTS

4

Algemene Ecologie

Inleiding Mechanica

Inleiding Algemene Chemie

6

3

3

5

Principes in Biologie

Inleiding Trillingen en Golven

Inleiding Chemie & Milieu

3

3

3

 

 

Inleiding Elektriciteit

Inleiding Practicum

 

3

3

Tabel 5 Cluster 3 Biologie Natuur-& Scheikunde

 

 

ECONOMIE & WISKUNDE

ECTS

1

Combinatoriek & Inleiding Kansrekenen

3

2

Rekenen (Rekenvaardigheden)

3

OPLEIDINGSPECIFIEKE MODULES

 

ECONOMIE

WISKUNDE

ECTS

3

Inleiding Boekhouden

Inleiding Analyse

3

3

4

Inleiding Handelskennis

Inleiding Meetkunde

3

3

5

Inleiding Algemene Economie

Inleiding Algebra

3

3

Tabel 6 Cluster 4 Economie & Wiskunde

 

 

ENGELS NEDERLANDS & SPAANS

ECTS

1

Inleiding in de Linguïstiek

3

2

Inleiding in de Literatuur

3

OPLEIDINGSPECIFIEKE MODULES

 

ENGELS

NEDERLANDS

SPAANS

ECTS

 

De structuur van het Engels

De structuur van het Nederlands

De structuur van het Spaans

6

6

6

 

Communicatie in het Engels

Communicatie in het Nederlands

Communicatie in het Spaans

3

3

3

 Tabel 7 Cluster 5 Engels Nederlands & Spaans

 

Inleiding Vakinhoud Pedagogiek

Module

ECTS

Inleiding in de pedagogiek

4

Inleiding in de psychologie  

4

Inleiding in de Sociologie

3

Inleiding in leerpsychologie

4

 

 

Share This